Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Evropský fond pro regionální rozvoj

9. výzva MAS Jemnicko o.p.s.

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. vyhlašuje v pořadí již 9. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:


9.Výzva
k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci
Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER

„V kraji Elišky Přemyslovny zlepšujeme kvalitu života na česko-rakouském pomezí“

Zaměření podpory 9. Výzvy:

Projekty, které budou podpořeny, musí co nejlépe naplnit cíle z dále uvedených opatření, specifikované v textu jednotlivých „Fichí opatření“. Celé znění fichí je k dispozici na webu Místní akční skupiny www.jemnicko.cz

Vypsané Fiche
1 Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově
3 Nové podmínky a příležitosti
4 Cestovní ruch - nové příležitosti
5 Krásnější vesnice
6 Zlepšení zázemí pro život na venkově
7 Kulturní dědictví

Celková alokace na tuto 4. výzvu MAS, která je takto 15. kolem PRV příjmů Žádostí o dotaci, je ve výši 4.000.000,- Kč. Pokud se alokace na nějakou Fichi nevyčerpá, tak se převede podle potřeby na jinou Fichi, dle rozhodnutí hodnotitelské komise.Výše alokace na jednotlivé fiche najdete v dokumentu: Celé znění 9. výzvy viz níže.

Formulář Žádosti o dotaci:
Formulář Žádosti o dotaci si můžete stáhnout na internetových stránkách www.jemnicko.cz. a pod tímto textem.
Příjemci podpory a kriteria přijatelnosti:

PŘÍJEMCI PODPORY:

Fiche č. 1 „Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově“

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Fiche č. 3 „ Nové podmínky a příležitosti“

Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci záměru b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je za 100% tvořena fyzickými a /nebo právnickým osoba, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, pokud smlouva o sdružení splňuje následující podmínky:- je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky včetně převzetí plnění ze strany SZIF; – za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně; - účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel.

Fiche č. 4 „Cestovní ruch-nové příležitosti“

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.

Fiche č. 5 „Krásnější vesnice“
Fiche č. 6 „Zlepšení zázemí pro život na venkově“
Fiche č. 7 „Kulturní dědictví“


Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
Definice příjemců podpory jsou uvedeny v každé Fichi; příjemce podpory musí dodržet veškerá Kriteria přijatelnosti uvedená konkrétně v každé Fichi v oddílu ozn. 15.
 

Žadatel může podat v jednom kole příjmu Žádostí v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost.


Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.
Pro veřejnoprávní subjekty (obce a jejich sdružení) je DPH nezpůsobilý výdaj.

Doba realizace projektu:
Zahájení realizace projektu po zaregistrování úplné Žádosti na RO SZIF (předpoklad březen 2012); ukončení realizace projektu nejpozději do 24 měsíců od data podpisu Dohody na RO SZIF v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců.

Žadatel je dále povinen předložit Žádost o proplacení na MAS nejpozději 20 dnů před termínem předložení na RO SZIF. Termín předložení na RO SZIF je stanoven Dohodou, nejpozději do 24 měsíců od podpisu této Dohody.

Místo realizace projektu:
Místo realizace projektu musí být v tzv. územní působnosti MAS Jemnicko, o.p.s. Tato je uvedena na webu www.jemnicko.cz v dokumentu SPL (Strategický plán LEADER).

Místo a způsob podání Žádosti o dotaci:
Žádosti o dotaci s povinnými přílohami budou přijímány osobně prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené osoby (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele) ve čtyřech stejnopisných vyhotoveních (1x originál, 3x prostá kopie) a zároveň s totožnou elektronickou verzí na CD nosiči dat v předepsané formě pdf (1x) v kanceláři MAS Jemnicko, o.p.s., na adrese Velká Brána 584, 675 31 Jemnice (budova společnosti ZEOBS).
Konkrétní den a hodinu předání Žádosti o dotaci se doporučuje domluvit telefonicky s managerem SPL MAS Jemnicko, o.p.s., Ing. Milanem Svobodou, telefon 602 779 923.Hodnocení projektů
Žádosti o dotaci, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, budou bodově ohodnoceny výběrovou komisí MAS dle předem daných preferenčních kritérií stanovených v příslušné Fichi. Dokumenty k zajištění transparentnosti výběru projektů a zamezení střetu zájmu jsou vyvěšeny na www.jemnicko.cz v sekci Dokumenty ke stažení k aktuální výzvě.

Termín příjmu žádostí:
Žádosti jak výše uvedeno budou přijímány v období od 10. ledna 2012 do 11. ledna 2012 včetně, a to ve od 9:00 do 16:00 hod.

Žádosti podané mimo uvedený časový úsek budou z výběru automaticky vyloučeny.


Informace a bezplatné konzultace:
Ing. Milan Svoboda, manager SPL MAS Jemnicko, o.p.s., tel. 602 779 923, elektronická pošta masjemnicko@jemnice.cz ; webové stránky www.jemnicko.cz .
Závazný termín konzultace je nutno předem domluvit.


Žádost o dotaci.pdf.pdf (460.37 kB)


Celé znění 9. Výzvy.doc (149.5 kB)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

Zítra má svátek Vladimír

Počasí

dnes, neděle 22. 5. 2022
skoro jasno 20 °C 8 °C
pondělí 23. 5. slabý déšť 20/8 °C
úterý 24. 5. déšť 19/12 °C
středa 25. 5. slabý déšť 17/11 °C

Partneři