Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Evropský fond pro regionální rozvoj

7. Výzva MAS Jemnicko

Mas Jemnicko, o.p.s., vyhlašuje už v pořadí sedmou Výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER

Zaměření podpory 7. Výzvy:
Projekty, které budou podpořeny, musí co nejlépe naplnit cíle z dále uvedených opatření, specifikované v textu jednotlivých „Fichí opatření“. Celé znění fichí je k dispozici na webu Místní akční skupiny www.jemnicko.cz

Fiche č.:
1 - Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově
2 - Lesy jsou krásné
3 - Nové podmínky a příležitosti
4 - Cestovní ruch-šetrná turistika-nové příležitosti
5 - Krásnější vesnice
6 - Zlepšení zázemí pro život na venkově
7 - Kulturní dědictví

Výše a míra dotace:
Pro projekty realizované v NUTS II Jihozápad v rámci Fichí, které se řídí obecným nařízením o blokových výjimkách, platí snížená míra dotace v souladu s mapou regionální podpory stanovenou rozhodnutím Komise č. N 510/2006 schváleným dne 24. 10. 2006.
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na vybraný projekt se musí pohybovat v rozmezí od 100.000,-- Kč do 2.000.000,-- Kč dle jednotlivé Fiche.(Výjimku tvoří Fiche č. 6 – Opatření III.2.1.2 záměr c) max. 1.000.000,- Kč, je-li žadatelem svazek obcí max. 2.000.000.- Kč, Fiche č. 4 – opatření III.1.3. záměr a) max. 1.500.000,- Kč, Fiche č. 5 – záměr c) max. 1.500.000,- Kč).

Forma Žádosti:
Žádost musí být zpracována v písemné a elektronické formě na předepsaném formuláři Žádost o dotaci společně s projektem zpracovaným a předkládaným dle závazné osnovy.

Formulář Žádosti o dotaci:
Formulář Žádosti o dotaci, Osnova projektu a Pravidla Opatření IV.1.2 a Příloha č. 9 k Pravidlům IV.1.1. jsou k dispozici na webu www.szif.cz.

PŘÍJEMCI PODPORY:

Fiche č. 1 „Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově“
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Fiche č. 2 „ Lesy jsou krásné“
Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osoba nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.

Fiche č. 3 „ Nové podmínky a příležitosti“
Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci záměru b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je za 100% tvořena fyzickými a /nebo právnickým osoba, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů, pokud smlouva o sdružení splňuje následující podmínky:- je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení zastupuje ostatní účastníky včetně převzetí plnění ze strany SZIF; – za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni účastníci společně a nerozdílně; - účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel.

Fiche č. 4 „Cestovní ruch-šetrná turistika-nové příležitosti“

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání žádosti o dotaci.


Fiche č. 5 „Krásnější vesnice“
Fiche č. 6 „Zlepšení zázemí pro život na venkově“
Fiche č. 7 „Kulturní dědictví“


Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Definice příjemců podpory jsou uvedeny v každé Fichi; příjemce podpory musí dodržet veškerá Kriteria přijatelnosti, stanovená Samostatnou přílohou č. 9 Pravidel IV.1.1 a uvedená rovněž konkrétně v každé Fichi v oddílu ozn. 16.

Žadatel může podat v jednom kole příjmu Žádostí v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost.

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

Pro veřejnoprávní subjekty (obce a jejich sdružení) je DPH nezpůsobilý výdaj.

Doba realizace projektu:
Zahájení realizace projektu po zaregistrování úplné Žádosti na RO SZIF (předpoklad únor 2011); ukončení realizace projektu nejpozději do 24 měsíců od data podpisu Dohody na RO SZIF v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců.

Žadatel je dále povinen předložit Žádost o proplacení na MAS nejpozději 20 dnů před termínem předložení na RO SZIF. Termín předložení na RO SZIF je stanoven Dohodou, nejpozději do 24 měsíců od podpisu této Dohody.

Místo realizace projektu:
Místo realizace projektu musí být v tzv. územní působnosti MAS Jemnicko, o.p.s. Seznam obcí naleznete zde 

Místo a způsob podání Žádosti o dotaci:
Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou přijímány osobně prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené osoby (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele) ve čtyřech stejnopisných vyhotoveních (1x originál, 3x prostá kopie) a zároveň s totožnou elektronickou verzí na CD nosiči dat v předepsané formě pdf (1x) v kanceláři MAS Jemnicko, o.p.s., na adrese Velká Brána 584, 675 31 Jemnice (budova společnosti ZEOBS).
Konkrétní den a hodinu předání Žádosti o dotaci se doporučuje domluvit telefonicky s managerem SPL MAS Jemnicko, o.p.s., Ing. Milanem Svobodou, telefon 602 779 923.


Termín příjmu žádostí:
Žádosti jak výše uvedeno budou přijímány v období od pondělí 3. ledna 2011 do pondělí 10. ledna 2011 včetně, a to ve dny pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:00 hod, v pátek od 9:00 do 14:00 hod a v pondělí dne 10. ledna 2011 od 9:00 do 17:00 hod.

Žádosti podané mimo uvedený časový úsek budou z výběru automaticky vyloučeny.

Informace a bezplatné konzultace:
Ing. Milan Svoboda, manager SPL MAS Jemnicko, o.p.s., tel. 602 779 923, elektronická pošta masjemnicko@jemnice.cz.

Závazný termín konzultace je nutno předem domluvit.


Celé znění 7. Výzvy ke stažení.docx (133.86 kB)

žádost o dotaci - formulář.pdf (432.42 kB)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - 10. kolo.pdf (527.47 kB)

Instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci.pdf (127.19 kB)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

Zítra má svátek Vladimír

Počasí

dnes, neděle 22. 5. 2022
skoro jasno 20 °C 8 °C
pondělí 23. 5. slabý déšť 20/8 °C
úterý 24. 5. déšť 19/12 °C
středa 25. 5. slabý déšť 17/11 °C

Partneři