Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Evropský fond pro regionální rozvoj

3. výzva MAS Jemnicko

MAS Jemnicko, o.p.s. vyhlašuje 3. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER

Zaměření podpory 3. Výzvy:

Projekty, které budou podpořeny, musí co nejlépe naplnit cíle z dále uvedených opatření, specifikované v textu jednotlivých „Fichí opatření“. Celé znění fichí je k dispozici na webu Místní akční skupiny www.jemnicko.cz

Fiche č. a Název
1 Konkurence schopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově
2 Lesy jsou krásné
6 Zlepšení zázemí pro život na venkově
7 Kulturní dědictví


Výše a míra dotace:
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na vybraný projekt se musí pohybovat v rozmezí od 100.000,-- Kč do 2.000.000,-- Kč dle jednotlivé Fiche. (Výjimku tvoří Fiche č. 6 – Opatření III.2.1.2 záměr c) max. 1.000.000,-- Kč, je-li žadatelem svazek obcí max. 2.000.000,-- Kč)

Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována v písemné a elektronické formě na předepsaném formuláři Žádost o dotaci společně s projektem zpracovaným a předkládaným dle závazné osnovy.

Formulář Žádosti o dotaci:
Formulář Žádosti o dotaci, Osnova projektu, celé znění Fichií, Pravidla Opatření IV.1.2 a Příloha č. 9 k Pravidlům IV.1.1. jsou k dispozici na webu www.szif.cz a přímo pod tímto článkem .

Příjemci podpory a kriteria přijatelnosti:

Příjemci podpory
Fiche č. 1 „Konkurenceschopné zemědělství jako stabilizační prvek života na venkově“

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Příjemci podpory
Fiche č. 2 „Lesy jsou krásné“

Fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.
Právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.
Sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Obec hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.
Svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.


Příjemci podpory
Fiche č. 6 „Zlepšení zázemí pro život na venkově“, Fiche č. 7 „Kulturní dědictví“
:
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Definice příjemců podpory jsou uvedeny v každé Fichi; příjemce podpory musí dodržet veškerá Kriteria přijatelnosti, uvedená rovněž konkrétně v každé Fichi v oddílu ozn. 16.

Žadatel může podat v jednom kole příjmu Žádostí v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost.

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

Pro veřejnoprávní subjekty (obce a jejich sdružení) je DPH nezpůsobilý výdaj

Doba realizace projektu:
Zahájení realizace projektu po zaregistrování úplné Žádosti na RO SZIF (říjen 2009); ukončení realizace projektu nejpozději do 24 měsíců od data podpisu Dohody na RO SZIF v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců.

Žadatel je dále povinen předložit Žádost o proplacení na MAS nejpozději 20 dnů před termínem předložení na RO SZIF. Termín předložení na RO SZIF je stanoven Dohodou, nejpozději do 24 měsíců od podpisu této Dohody.

Místo realizace projektu:
Místo realizace projektu musí být v tzv. územní působnosti MAS Jemnicko, o.p.s. Tato je uvedena na webu www.jemnicko.cz v dokumentu SPL (Strategický plán LEADER).

Místo a způsob podání žádosti:
Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou přijímány osobně prostřednictvím statutárního zástupce nebo pověřené osoby (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele) ve čtyřech stejnopisných vyhotoveních (1x originál, 3x prostá kopie) a zároveň s totožnou elektronickou verzí na CD nosiči dat v předepsané formě pdf (1x) v kanceláři MAS Jemnicko, o.p.s., na adrese Velká brána 584, 675 31 Jemnice (budova společnosti ZEOBS). Konkrétní den a hodinu předání žadatelem je nutno domluvit telefonicky s managerem SPL MAS Jemnicko, o.p.s., Ing. Milanem Svobodou, telefon 602 779 923.

Termín příjmu žádostí:
Žádosti jak výše uvedeno budou přijímány v období od pondělí 17. srpna 2009 do pondělí 7. září 2009 včetně a to v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 15:00 hod., v pondělí 7. září do 17:00 hod.
Žádosti podané mimo tento časový úsek budou z výběru automaticky vyloučeny.

Informace a bezplatné konzultace:
Ing. Milan Svoboda, manager SPL MAS Jemnicko, o.p.s., tel. 602 779 923, elektronická pošta masjemnicko@jemnice.cz Závazný termín osobní schůzky je nutno předem domluvit telefonicky.

3. Výzva - formát.doc (172.5 kB)

Příloha č. 9 pravidel IV.1.1.pdf (2.01 MB)

Žádost o dotaci - format.pdf (464.53 kB)

Pravidla IV.1.2 - formát.pdf (249.26 kB)

Fiche č.1 - formát.pdf (167.42 kB)

Fiche č.2 - formát.pdf (164.25 kB)

Fiche č.6 - format.pdf (169.67 kB)

Fiche č.7 - formát.pdf (171.33 kB)

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

Zítra má svátek Vladimír

Počasí

dnes, neděle 22. 5. 2022
skoro jasno 20 °C 8 °C
pondělí 23. 5. slabý déšť 20/8 °C
úterý 24. 5. déšť 19/12 °C
středa 25. 5. slabý déšť 17/11 °C

Partneři